CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2018  
Cập nhật: 30/01/2018
Lượt xem: 348
Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 44/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định số 84/2004/NQ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
Căn cứ Quyết định số 1266/QĐ-BCT này 12/4/2017 của Bộ Công Thương về ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020, Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 với các nội dung chủ yếu sau:
I.    MỤC TIÊU, YÊU CẦU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2018

1. Mục tiêu

Mục tiêu của thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2018 của trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ là tiếp tục đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn trường để sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, vật tư đào tạo và nhân lực góp phần tích cực vào việc bổ sung các nguồn lực thực hiện mục tiêu phát triển nhà trường.

2. Yêu cầu

-   Đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) trong toàn trường, tăng cường ý thức trách nhiệm về THTK, CLP trong các phòng ban, khoa chuyên môn, trong mỗi cán bộ công chức viên chức nhà trường; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc THTK, CLP tại đơn vị; xử lý nghiêm những hành vi gây thất thoát, lãng phí; làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức.

-   Công tác THTK, CLP phải được tiến hành đồng bộ với các hoạt động phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, đồng thời phải phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn tại trường.

-       Thường xuyên, liên tục phổ biến các quy định về THTK, CLP tới cán bộ, công chức, viên chức nhà trường.

3.  Nhiệm vụ trọng tâm

-       Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát việc đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị văn phòng, trang thiết bị đào tạo ngay từ khâu lập kế hoạch từ các đơn vị phòng khoa.

-       Tiếp tục các biện pháp đưa Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thực sự đi vào cuộc sống, gắn với mọi hoạt động mua sắm, sửa chữa của trường.

-       Rà soát, sắp xếp nguồn nhân lực hiện có của trường theo đúng đề án vị trí việc làm, nhằm tăng năng suất lao động và hiệu quả công việc đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của trường.

-       Xây dựng và hoàn thiện hệ thống các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá cán bộ công chức, viên chức, người lao động của trường. Hoàn thiện các quy chế làm việc, quy chế tuyển dụng, quy chế quản lý tài chính và chi tiêu nội bộ. Hoàn thiện các tiêu chẩn, định mức sử dụng vật tư, thiết bị, công cụ dụng cụ trong công tác đào tạo; vật tư văn phòng phẩm đối với các hoạt động hành chính, văn phòng.

II.     MỘT SỐ CHỈ TIÊU TIẾT KIỆM CỦA TRƯỜNG

1.   Trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên từ NSNN

-       Tiết kiệm chi thường xuyên 10% (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương) trong đó tập trung vào tiết kiệm các khoản chi tiền điện, nước, tiền xăng xe, chi vật tư văn phòng, chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, các lễ kỷ niệm, động thổ, khởi công, khánh thành, công tác phí trong nước và nước ngoài từ nguồn ngân sách nhà nước.

-       Triển khai tích cực, hiệu quả Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 quy định cơ chế tự chủ trong đơn vị sự nghiệp công lập.

2.   Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN

-       Cắt giảm, tạm dừng các hạng mục công trình chưa thật sự cần thiết hoặc hiệu quả đầu tư thấp. Chống lãng phí, nâng cao chất lượng các công tác khảo sát, thiết kế, giải pháp thi công, thẩm định dự án, đề án để phấn đấu tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư.

-       Không tổ chức lễ động thổ, khởi công, khánh thành các công trình xây dựng.

3.   Trong sử dụng, quản lý trụ sở làm việc, ký túc xá, tài sản công

-       Thực hiện mua sắm tập trung đới với những hàng hóa thuộc danh mục phải mua sắm tập trung theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

-       Quản lý, khai thác tốt trụ sở làm việc; quản lý khai thác hiệu quả khu ký túc xá nhằm tăng nguồn thu cho trường;

-       Quản lý và khai thác hiệu quả các máy móc, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo;

-       Quản lý, khai thác hiệu quả các xe ô tô của trường nhằm giảm chi phí xăng dầu, tăng nguồn thu cho trường.

4.   Trong quản lý, sử dụng điện năng

Tăng cường các biện pháp quản lý sử dụng điện năng, chống thất thoát điện, từng bước thay thế các thiết bị điện cũ bằng thiết bị điện có chứng chỉ tiết kiệm điện năng.

5.   Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động

-   Tiếp tục thực hiện Nghị định của Chính phủ về tinh giản biên chế, sắp xếp lao động theo đúng vị trí việc làm, đúng chuyên môn.

-   Thực hiện quản lý giờ giấc lao động chặt chẽ, kiểm tra, giám sát chất lượng và đảm bảo hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

III.  GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1.   Nâng cao nhận thức, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong THTK, CLP

-       Xác định THTK, CLP là nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị; tuyên truyền sâu rộng đến từng cán bộ, công chức, viên chức của trường nhằm tăng cường hiểu biết pháp luật, nâng cao nhận thức về THTK, CLP.

-       Tăng cường thông tin, phổ biến pháp luật về THTK, CLP trên trang Website của trường, cập nhật kịp thời các văn bản mới về công tác THTK, CLP như: Luật THTK, CLP, Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật THTK, CLP.

2.   Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện trên các lĩnh vực THTK, CLP

- Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phong cách, lề lối làm việc.

- Tập trung vào rà soát các kế hoạch, dự án đầu tư, mua sắm ngay từ khâu định hướng, chủ trương đầu tư, lập kế hoạch để tránh việc đầu tư sai dẫn đến đầu tư không hiệu quả.

3.     Thực hiện công khai, giám sát THTK, CLP

- Hiệu trưởng phải thực hiện công khai theo đúng quy định của pháp luật, tập trung thực hiện công khai việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính được giao theo quy định.

- Thực hiện công khai hành vi lãng phí, kết quả xử lý hành vi lãng phí.

- Phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân trong việc theo dõi, giám sát việc chấp hành các quy định trong các hoạt động của nhà trường.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Các phòng, khoa, trung tâm trực thuộc trường căn cứ Chương trình THTK, CLP của nhà trường nghiêm túc thực hiện các nội dung THTK, CLP thuộc lĩnh vực công tác được phân công.

- Lãnh đạo các phòng, khoa, trung tâm, tổ chức đoàn thể có nhiệm vụ quán triệt nội dung Chương trình THTK, CLP tới tất cả cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị và toàn thể học sinh sinh viên trong Nhà trường và triển khai thực hiện thường xuyên các nội dung THTK, CLP theo quy định.

- Các đơn vị trong Nhà trường căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm báo cáo công tác THTK, CLP của đơn vị mình về Ban chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo đúng kế hoạch của Nhà trường.

Trên đây là Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ. Đề nghị các Trưởng phòng, khoa, trung tâm quán triệt, nghiêm chỉnh thực hiện theo các nội dung của chương trình này và các văn bản hướng dẫn của cấp trên.

HIỆU TRƯỞNG
TS. Vũ Thị Hồng Mận