KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018  
Cập nhật: 30/01/2018
Lượt xem: 317

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2012 và Chương trình hành động thực hiện phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 ban hành kèm theo quyết định số 141/QĐ-BCT ngày 15/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020;

Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị trong Nhà trường trong việc chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống tham nhũng tại đơn vị, tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, viên chức của Nhà trường trong công tác phòng chống tham nhũng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức cách mạng, có năng lực và trình độ chuyên môn vững vàng, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Kịp thời ngăn chặn, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, các tiêu cực trong lĩnh vực giáo dục. Cần tập trung vào một số lĩnh vực mang tính đặc thù và trọng tâm của Nhà trường như: Công tác tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ viên chức; Công tác công khai, minh bạch tài sản thu nhập; Công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo; Công tác xây dựng cơ bản, quản lý tài chính, mua sắm và sử dụng tài sản công góp phần xây dựng trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ trong sạch, vững mạnh.

2. Yêu cầu

Cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường. Phân công trách nhiệm cho các cá nhân, đơn vị nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong Nhà trường.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhằm phát hiện sớm các hành vi tham nhũng, lãng phí để kịp thời ngăn chặn, xử lý theo đúng quy định của pháp luật, giảm thiểu các hậu quả do hành vi tham nhũng, lãng phí gây ra.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRIỂN KHAI TỚI CÁC ĐƠN VỊ TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018

1. Ban Phòng, chống tham nhũng

1.1. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

          Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Phòng, chống tham nhũng; Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước: Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ về Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XI) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương đối với công chức, viên chức trong thực thi công vụ và các văn bản hướng dẫn của tỉnh Phú Thọ về phòng, chống tham nhũng bằng các hình thức phù hợp, cụ thể nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãnh phí, tiêu cực.

1.2. Đề xuất các phương án, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác thanh kiểm tra giám sát xác minh trong phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí

          Tăng cường thanh tra, kiểm tra các hoạt động về phòng, chống tham nhũng, chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, cung cấp các văn bản có liên quan để làm tài liệu học tập cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị.

          Tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Giải quyết triệt đ các vụ t cáo có liên quan đến tham nhũng, lãng phí. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để phòng ngừa tham nhũng, trong đó tập trung vào các nội dung sau: Đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng đất đai, thu - chi ngân sách, quản lý tài chính, sử dụng tài sản công.

          Có trách nhiệm bảo vệ người khiếu nại, tố cáo, đấu tranh với các hành vi tham nhũng; Khen thưởng kịp thời người có công trong phòng chống tham nhũng. Thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ trong hoạt động của Nhà trường, Quy chế giám sát đối với các công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn cơ sở vật chất, mua sắm tài sản công, Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường.

Công bố công khai kết luận thanh tra, kiểm tra và kết quả thanh tra, kiểm tra có liên quan đến tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Tập trung vào lĩnh vực quản lý sử dụng ngân sách xây dựng cơ bản, sửa chữa cơ sở vật chất, kế hoạch mục tiêu, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng, sách thư viện, quản lý sử dụng thanh toán quyết toán các nguồn kinh phí thu từ phía người học.

          Chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm, cơ quan báo chí trong việc giải quyết kịp thời; Xử lý nghiêm khắc cán bộ, nhân viên có hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc cán bộ để đơn vị do mình quản lý có tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Phát huy vai trò của cán bộ, công chức, viên chức trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

1.3. Lập các báo cáo và đưa ra các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Ban Phòng, chống tham nhũng nhà trường có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018, tổng hợp báo cáo theo quý và báo cáo tổng kết năm 2018 của Nhà trường về công tác phòng, chống tham nhũng để trình Ban Giám hiệu và gửi Bộ Công Thương. Thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động của Nhà trường trên website theo các nội dung công khai, minh bạch được quy định từ Điều 11 đến Điều 33 của Luật Phòng, chống tham nhũng. Xác định thời gian, thời điểm công khai, nội dung công khai, hình thức công khai được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công Thương và các quy định hiện hành của Luật Phòng, chống tham nhũng và các Luật liên quan.

2. Phòng Kế hoạch Tài chính

2.1. Trong công tác quản lý tài chính, ngân sách

          Phòng có nhiệm vụ quản lý và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước cấp, các nguồn ngân sách khác, bao gồm cả thu - chi ngân sách, kinh phí cấp bù học phí, quản lý sử dụng nguồn vốn của dự án, kế hoạch mục tiêu, kinh phí cho các công trình, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học, mua sắm tài sản công, định giá, đấu giá, thanh lý tài sản theo quy định, các nguồn thu từ hoạt động dịch vụ, hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, các khoản thu từ người học…

2.2. Xây dựng và thực hiện chế độ định mức, tiêu chuẩn

          Phòng có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị trong Nhà trường để chỉnh sửa, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018 của Nhà trường, thực hiện nghiêm túc và chính xác theo đúng Quy chế chi tiêu nội bộ đã đề ra.

2.3. Đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản, đồ dùng thiết bị, vật tư đào tạo.

Công bố công khai đầu tư xây dựng cơ bản theo quy trình, quy chế quản lý đầu tư từ khâu dự án, các thủ tục đấu thầu; Công khai bình đẳng, minh bạch trong lựa chọn nhà thầu theo quy định về đấu thầu, chỉ định nhà thầu của Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng cơ bản và sửa chữa cơ sở vật chất trường học, mua sắm tài sản, đồ dùng thiết bị, vật tư đào tạo.

Thanh tra, kiểm tra, thẩm định, thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm tài sản, đồ dùng thiết bị, vật tư đào tạo.

3. Phòng Tổ chức Hành chính         

3.1. Trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, sửa chữa cơ sở vật chất trường học

          Phòng có trách nhiệm:

          Quản lý, giám sát, tổ chức nghiệm thu chất lượng công trình xây dựng cơ bản và sửa chữa cơ sở vật chất trường học, mua sắm tài sản, đồ dùng thiết bị dạy học theo đúng quy định, thiết kế đã được phê duyệt.

3.2. Trong công tác tổ chức cán bộ

Phòng có trách nhiệm:

          Công bố công khai: Quy hoạch bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ; Cử cán bộ, công chức, viên chức đi học nâng cao trình độ ở trong nước và ở nước ngoài; Hợp đồng lao động, thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức và tiếp nhận, thuyên chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức; Chế độ chính sách nâng bậc lương sớm và định kỳ; Đánh giá, xếp loại thi đua đơn vị và cá nhân cán bộ, công chức, viên chức; Sàng lọc, chuyển làm việc khác, cho thôi việc cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nội quy quy định của đơn vị, pháp luật của Nhà nước.

            Báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức vi phạm tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

3.3. Thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập:

          Triển khai thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

          Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kê khai tài sản thu nhập của các đối tượng cần kê khai trong Nhà trường, tổng hợp, báo cáo Ban Giám hiệu để chỉ đạo và gửi báo cáo cho cơ quan cấp trên theo quy định.

4. Phòng Đào tạo  

Phòng có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, công khai, minh bạch các kỳ thi, kết quả học tập của học sinh sinh viên, thi tốt nghiệp.

Quản lý về cấp phát văn bằng, chứng chỉ các hệ đào tạo theo quy định của Nhà trường.

5. Trung tâm tuyển sinh

          Trung tâm có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, công khai, minh bạch các chế độ, chính sách, tiêu chí, tiêu chuẩn xét tuyển đối với người học.       

6. Trung tâm Hợp tác đào tạo - Khoa học công nghệ

          Trung tâm có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, công khai, minh bạch các điều kiện và kinh phí các dự án hợp tác đào tạo, chuyển giao công nghệ, các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm.

          Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, công khai, minh bạch các tiêu chuẩn, tiêu chí xét tuyển các lớp đào tạo ngắn hạn; chế độ, chính sách người học được hưởng và kinh phí người học phải đóng góp.

7. Phòng Công tác Học sinh sinh viên

Phòng có trách nhiệm công khai minh bạch các chế độ chính sách đối với người học, chế độ miễn giảm học phí đối với học sinh sinh viên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Các phòng, khoa, trung tâm trực thuộc trường căn cứ Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng của Nhà trường nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công.

- Lãnh đạo các phòng, khoa, trung tâm, tổ chức đoàn thể có nhiệm vụ quán triệt nội dung Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng tới tất cả cán bộ, viên chức của đơn vị và toàn thể học sinh sinh viên trong Nhà trường và triển khai thực hiện thường xuyên các nội dung phòng, chống tham nhũng theo quy định.

- Đối với từng cán bộ, viên chức, giáo viên và học sinh sinh viên có nhiệm vụ: Nghiên cứu hệ thống các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công Thương và Nhà trường để thường xuyên tự giác tôi luyện bản thân, tích cực đấu tranh phòng và chống tham nhũng ngay tại đơn vị.

- Các đơn vị trong Nhà trường căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch trong các hoạt động của đơn vị. Có trách nhiệm báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng của đơn vị mình về Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng theo đúng kế hoạch của Nhà trường.

  Trên đây là Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ. Đề nghị các Trưởng phòng, khoa, trung tâm quán triệt, nghiêm chỉnh thực hiện theo các nội dung của kế hoạch này và các văn bản hướng dẫn của cấp trên.

HIỆU TRƯỞNG

TS. Vũ Thị Hồng Mận