GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG

Hiện tại, nhà trường có 73 cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đó có 50 giáo viên (tính cả giáo viên kiêm chức), 100% giáo viên đạt chuẩn về chuyên môn, tin học, ngoại ngữ, nghiệp vụ sư phạm theo quy định, 100% giáo viên có trình độ đại học trở lên trong số đó có 46% giáo viên có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ, nhiều giáo viên được tiếp tục cử đi học nâng cao và học cao học, nghiên cứu sinh tiến sỹ.
Chi tiết