Giới thiệu ngành Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí  
Cập nhật: 25/09/2017
Lượt xem: 8211

Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mã nghề: 5520205

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học Phổ thông hoặc tương đương

(Đối với người học tốt nghiệp trung học cơ sở phải học thêm phần kiến thức văn hóa phổ thông theo quy định)
Mục tiêu đào tạo:

1. Mục tiêu chung:

Chương trình đào tạo trình độ trung cấpKỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí nhằm đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, có năng lực hành nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí tương ứng với trình độ trung cấp; có đạo đức, sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp; có kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật và công nghệ thông tin; kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các công việc có tính thường xuyên hoặc phức tạp, làm việc độc lập hay theo nhóm trong điều kiện biết trước và có thể thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, và trách nhiệm đối với nhóm, có năng lực hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc của nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; có khả năng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc khi hành nghề.
2. Mục tiêu cụ thể:

a. Kiến thức, kỹ năng:                                       

- Kiến thức

+ Trình bày được đặc điểm kỹ thuật, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị điện lạnh, các thiết bị điện tử cơ bản trong các hệ thống máy lạnh và điều hoà không khí thông dụng.

+ Phân tích được đặc điểm, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các hệ thống máy lạnh và điều hoà không khí thông dụng.

+ Xác định được khả năng, hướng phát triển chuyên ngành máy lạnh và điều hoà không khí trong thực tiễn và tương lai.

- Kỹ năng

+ Có năng lực tổ chức, xử lý công việc liên quan đến nghề nghiệp.

+ Có phương pháp bảo đảm an toàn trong lao động và sơ cứu được người bị nạn do điện giật, bỏng lạnh khi có sự cố xảy ra.

+ Thực hành được việc triển khai lắp đặt, vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế thiết bị trong các hệ thống máy lạnh và điều hoà không khí thông dụng.

+ Kiểm tra, đánh giá tình trạng, lắp đặt và thử nghiệm được các thiết bị điện, điện lạnh và các thiết bị điện tử cơ bản trong các hệ thống máy lạnh và điều hoà không khí thông dụng.

b. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, pháp luật:

+ Nhận thức đúng về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước;

          + Hiểu rõ về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp của địa phương, khu vực, vùng, miền;

          + Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp - Pháp luật;

+ Có ý thức, trách nhiệm trong việc phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí;

-  Đạo đức, tác phong công nghiệp:

+ Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, ý thức kỷ luật, yêu nghề; có kiến thức bảo vệ môi trường, cộng đồng của một công dân sống trong xã hội công nghiệp; lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hoá dân tộc;

+ Sau khi tốt nghiệp người học có khả năng tự tìm việc làm và tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

-  Thể chất, quốc phòng:

+ Có đủ sức khỏe để làm việc trong điều kiện môi trường công nghiệp của các nhà máy, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh;

+ Hiểu biết về những kiến thức, kỹ năng quân sự cần thiết làm cơ sở để người học thực hiện nhiệm vụ quân sự trong nhà trường, vận dụng nghề nghiệp chuyên môn phục vụ quốc phòng;

+ Thực hiện rèn luyện một số kỹ năng quân sự cần thiết, rèn luyện tác phong, nếp sống tập thể có kỷ luật, góp phần vào thực hiện các mục tiêu đào tạo toàn diện của nhà trường.

+ Có ý thức tổ chức k luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với nhóm trong quá trình lắp đặt, vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế thiết bị trong các hệ thống máy lạnh và điều hoà không khí thông dụng

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã định sẵn khi triển khai lắp đặt, vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế thiết bị trong các hệ thống máy lạnh và điều hoà không khí thông dụng.

+ Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện lắp đặt, vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế thiết bị trong các hệ thống máy lạnh và điều hoà không khí thông dụng.

3. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp:

- Đảm nhiệm được các công việc lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa thiết bị điện lạnh, hệ thống máy lạnh dân dụng và công nghiệp trong các công ty, nhà máy, xí nghiệp;
- Tự mở cửa hàng kinh doanh, dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy lạnh dân dụng và công nghiệp.