STT
Hỗ trợ tìm kiếm
Download
1

119/QĐ-CTPT - QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ VÀ XÉT THI ĐUA ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

(3)
2

691/QĐ-CTPT - Quyết định về nhiệm vụ và quyền hạn của Giáo viên chủ nhiệm

(7)
3

399/QĐ-CTPT - MỘT SỐ HÀNH VI VI PHẠM VÀ KHUNG XỬ LÝ KỶ LUẬT

(2)
4

395/QĐ-CTPT - Nội quy học tập của học sinh, sinh viên

(5)
5

396/QĐ-CTPT - Quy định về đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên

(5)
6

397/QĐ-CTPT - QUY CHẾ XÉT THI ĐUA KHEN THƯỞNG HSSV

(1)
7

Giấy Xác nhận Học sinh - Sinh viên dùng cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học xác nhận

(3)
8

398/QĐ-CTPT - Quy định về Thủ tục và khung xử lý kỷ luật học sinh, sinh viên

(3)
12