TT Hợp tác ĐT - Khoa học Công nghệ  
Cập nhật: 17/10/2017
Lượt xem: 522
TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO – KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


1. Địa chỉ liên hệ

Trung tâm Hợp tác Đào tạo - Khoa học Công nghệ - Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ - Thị trấn Phong Châu - huyện Phù Ninh - tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210 3829 832

Email: Htdt.pcit@gmail.com

2. Vị trí, chức năng

Tham mưu đề xuất cho Hiệu Trưởng các chính sách, tổ chức triển khai thực hiện, quản lý, các chương trình hợp tác với các Doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục để tổ chức đào tạo ngắn, dài hạn các cấp trình độ; cung ứng các dịch vụ giáo dục theo nhu cầu xã hội.

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tuyển sinh, liên kết đào tạo nguồn cho xuất khẩu lao động (XKLĐ) và du học ngoài nước.

Tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý, phát triển hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) và hợp tác khoa học trong và ngoài nước, tổ chức thực hiện và quản lý chất lượng trong lĩnh vực NCKH và chuyển giao công nghệ.

3. Nhiệm vụ

* Hợp tác đào tạo - Xuất khẩu lao động

a)   Chủ trì việc hợp tác với các doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục để tổ chức đào tạo ngắn hạn, dài hạn, đào tạo liên kết và cung ứng các dịch vụ theo nhu cầu của đối tác.

b)  Xây dựng kế hoạch, thực hiện công tác tuyển sinh và tham gia phối hợp quản lý lớp học theo HĐ ký kết với các đối tác.

c)   Phối hợp cùng các đơn vị liên quan trong trường, thu thập thông tin phản hồi từ doanh nghiệp về chương trình, chất lượng đào tạo của Nhà trường; làm cầu nối giữa sinh viên và nhà tuyển dụng, tư vấn giới thiệu việc làm cho HSSV.

d)  Phối hợp với Phòng Đào tạo tuyển sinh và huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho các doanh nghiệp.

e)   Phối hợp với các đơn vị chức năng, uy tín, đủ thẩm quyền, đủ cơ sở pháp lý để cung cấp nguồn hoặc xây dựng kế hoạch tổ chức, thực hiện các lớp liên kết đào tạo nguồn cho XKLĐ và du học nước ngoài.

* Khoa học công nghệ (KHCN)

a)   Là đầu mối xây dựng chiến lược, qui chế hoạt động KHCN của trường theo các quy định hiện hành của Nhà nước và các cơ quan quản lý liên quan.

b)  Triển khai, giám sát và đánh giá việc thực hiện các qui chế, qui định, chế độ NCKH thống nhất trong toàn trường.

c)   Đầu mối hoặc chủ trì xây dựng các đề tài, nhiệm vụ, dự án nghiên cứu các cấp, các chương trình KHCN trong nước và nước ngoài.

d)  Chủ trì thực hiện các thủ tục để thẩm định/xét duyệt/nghiệm thu/đánh giá các báo cáo, đề tài/đề án/dự án KHCN theo quy định về tổ chức và quản lý KHCN hiện hành.

đ) Chủ trì việc tổ chức các hội nghị, hội thảo về KHCN hàng năm.

e) Thực hiện việc báo cáo về hoạt động KHCN theo yêu cầu các cấp và Nhà trường. Tổ chức truyền thông thông tin, quản lý việc công bố kết quả KHCN của Nhà trường.

f) Đầu mối tổ chức tập huấn về công tác KHCN; xây dựng và phát triển tiềm lực nghiên cứu khoa học trong đội ngũ cán bộ, HSSV Nhà trường.

g) Đầu mối tổng hợp, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu KHCN và ứng dụng các kết quả KHCN vào việc giảng dạy học tập trong và ngoài trường, chuyển giao KHCN.

h) Tiếp nhận, thẩm định tư liệu/sản phẩm KHCN của nhà trường. Lưu trữ, quản lý các tài liệu, hồ sơ thuộc lĩnh vực KHCN.

*  Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến chức năng của Trung tâm do Hiệu trưởng phân công.

4. Nhân sự

* Giám đốc Trung tâm: TS. Lương Chí Hiếu

+ Điện thoại: 0968 860 333. Email: Hieuvcp@gmail.com

* Nhân viên Trung tâm: CN. Trần Ngọc Anh

+ Điện thoại: 01645111880. Email: Anhtnck@gmail.com