Phòng công tác Học sinh - Sinh viên  
Cập nhật: 17/10/2017
Lượt xem: 353
PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH - SINH VIÊN

1. Vị trí, chức năng

      Phòng Công tác Học sinh sinh viên có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu nhà trường về các lĩnh vực quản lí giáo dục, các chủ trương, kế hoạch và tổ chức thực hiện nội dung công tác học sinh sinh viên trong trường theo qui định của Nhà nước. 

2. Nhiệm vụ  quyền hạn:

+ Công tác hành chính:

- Phối hợp các Khoa, Phòng, Đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh tiếp nhận HSSV mới nhập học theo đúng quy định của nhà Trường.

- Giải quyết các công việc hành chính có liên quan đến HSSV như xác nhận để HSSV được vay tín dụng đào tạo và HSSV thuộc diện chính sách được hưởng các chế độ trợ cấp của Nhà nước.

- Tiếp nhận và giải quyết mọi đơn từ, khiếu nại, khiếu tố liên quan đến HSSV để giải quyết hoặc báo cáo Ban giám hiệu giải quyết.

+ Công tác tổ chức, quản lý học tập và rèn luyện của HSSV:

- Phối hợp với Phòng Đào tạo, các khoa theo dõi việc thực hiện thời khoá biểu, kiểm tra việc học tập của HSSV trên lớp, điểm danh tại lớp học.

- Triển khai thực hiện việc đánh giá ý thức học tập và rèn luyện của HSSV theo Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện HSSV của nhà trưởng.

- Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật HSSV của Trường.

- Tổ chức thực hiện “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” đầu khoá học và đầu mỗi năm học.

- Tổ chức triển khai công tác giáo dục tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho HSSV.

- Tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao; phối hợp với giáo viên thể chất, Đoàn TN, tổ chức thi đấu và tham gia các giải văn nghệ, thể thao do các cấp tổ chức.

+ Công tác an ninh, chính trị, trật tự, an toàn, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội:

- Phối hợp với chính quyền và công an địa phương trên địa bàn xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho HSSV, giải quyết các vụ việc liên quan đến HSSV.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và các hoạt động khác có liên quan đến HSSV, hướng dẫn HSSV chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế; phát hiện và xử lý HSSV vi phạm ...

- Tư vấn pháp lý, tâm lý xã hội cho HSSV.

- Tổ chức triển khai thực hiện Quy chế công tác HSSV ngoại trú.

+ Thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh sinh viên:

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách Nhà nước đối với HSSV về học bổng, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ khác liên quan đến HSSV.

- Chỉ đạo, theo dõi, tổng hợp việc đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV theo học kỳ và theo năm học.

- Phụ trách công tác giáo viên chủ nhiệm

- Có quan hệ chặt trẽ với các phòng, khoa và các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của phòng.
3. Nhân sự

1- Lê Văn Phong Trưởng phòng
Email: levanphong@vcp.edu.vn

2- Ngô Thị Duyên - Nhân viên